Ηγεσία Τιμής (Price leadership)

Ηγεσία τιμής είναι ένα είδος σιωπηρής συμφωνίας των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων να αφήνουν μια επιχείρηση να λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με την τιμή ενός προϊόντος και να ακολουθούν έπειτα οι άλλες. […]