Αρχές της Οικονομικής Επιστήμης (Principles of economics)

Αρχές της Οι­κονομικής Επιστήμης είναι συγκεκριμένες κεντρικές ιδέες πάνω στις οποίες βασίζεται η μελέτη της Οικονομικής Επιστήμης. […]