Ιδιωτικοποιήσεις / Αποκρατικοποιήσεις (Privatisations)

Ιδιωτικοποίηση είναι η διαδικασία μεταφοράς κυβερνητικών υπηρεσιών ή περιουσιακών στοιχείων στον ιδιωτικό τομέα με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. […]