Αποδοτέο Κέρδος (Attributable profit)

Αποδοτέο κέρδος είναι το καθαρό κέρδος μιας εταιρίας ή ενός οµίλου εταιριών, συµπεριλαµβανοµένου και του ποσοστού επί των κερδών των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών.