Προοδευτικός Φόρος (Progressive tax)

Προοδευτικός φόρος είναι το φορολογικό σύστημα με το οποίο οι φορολογούμενοι υψηλού εισοδήματος οφείλουν να πληρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους ως φόρο, απ’ ότι οι φορολογούμενοι με χαμηλό εισόδημα. […]