Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ελαστικότητας Ζήτησης (Factors affecting elasticity of demand)

Ο βαθμός ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιμή ενός προϊόντος εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: […]