Πτώχευση Τράπεζας (Bank insolvency)

Πτώχευση Τράπεζας είναι η περίπτωση στην οποία τα κεφάλαια μιας τράπεζας μειωθούν επικίνδυνα, οπότε η Κεντρική Τράπεζα ή το κράτος αποφασίζουν για το κλείσιμο ή την εκκαθάριση της.