Ανώνυμη Εταιρία (Public company)

Ανώνυµη Εταιρία είναι η εμπορική εταιρία που έχει νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της ευθύνεται η ίδια με την εταιρική της περιουσία και το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε ίσα µερίδια, δηλαδή µετοχές.