Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) (Dematerialised Securities System (DSS))

Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) είναι ένα μηχανογραφημένο σύστημα λογιστικών εγγραφών που διαχειρίζεται από το ΚΑΑ και χρησιμοποιείται από τη στιγμή που εφαρμόσθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) η αποϋλοποίηση των μετοχών. […]

Χρηματιστήριο (Stock exchange)

Χρηματιστήριο είναι μια επίσημη, οργανωμένη και ελεγχόμενη αγορά κινητών αξιών, οι τιμές των οποίων προσδιορίζονται από τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης. […]