Συναλλαγματικός Κίνδυνος (Foreign exchange risk)

Συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει μια θέση αγοράς (short position) ή μια θέση πώλησης (long position) σε ξένο νόμισμα όταν πρέπει να κλείσει με απώλειες λόγω δυσμενής κίνησης στη συναλλαγματική ισοτιμία. […]

Αντιστάθμιση Κινδύνου (Hedging)

Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) είναι μια τεχνική κάλυψης απέναντι στις απώλειες κεφαλαίων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα απρόσμενων κινήσεων της αγοράς, με χαρακτηριστικότερη την προστασία έναντι του συναλλαγματικού, του επιτοκιακού ή του συστημικού κινδύνου. […]