Συνάρτηση Παραγωγής (Production function)

Συνάρτηση παραγωγής είναι η συνάρτηση που περιγράφει τη σχέση μεταξύ των παραγωγικών συντελεστών και του παραγόμενου προϊόντος, δηλαδή μεταξύ των εισροών και των εκροών μιας παραγωγικής διαδικασίας. […]