Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures contract)

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ένα προθεσμιακό συμβόλαιο, δηλαδή μία σημερινή συμφωνία και υποχρέωση για αγοραπωλησία, σε προκαθορισμένη μελλοντική χρονική στιγμή (maturity) και σε προκαθορισμένη τιμή (delivery price). […]