Σταυροειδής Ελαστικότητα Ζήτησης (Cross elasticity of demand)

Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης είναι ένας δείκτης που μετράει πως μια μεταβολή της τιμής ενός αγαθού Β, επηρεάζει την ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού Α, όταν αυτά συνδέονται μεταξύ τους. […]