Παράδοξο στη Θεωρία Αναμενόμενης Χρησιμότητας (Paradox in expected utility hypthesis)

Θεωρία αναμενόμενης χρησιμότητας είναι η θεωρία συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής που ορίζει ότι η χρησιμότητα μίας κατάστασης πλούτου πρέπει να είναι η ίδια ανεξάρτητα από το εάν προήλθε από μια προηγουμένη χαμηλότερη […]

Θεωρία Αναμενόμενης Χρησιμότητας (Expected utility hypothesis)

Θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας είναι η θεωρία συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής που περιγράφει την οικονομική συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές παίρνουν αποφάσεις κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. […]

Στα οικονομικά, ο όρος χρησιμότητα συνήθως εκλαμβάνεται ως μία μέτρηση σχετικής ευτυχίας ή ικανοποίησης από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών.