Θεωρία Μονίμου Εισοδήματος (Permanent income hypothesis)

Θεωρία μονίμου εισοδήματος είναι η οικονομική θεωρία που ορίζει ότι οι ορθολογικοί καταναλωτές χρησιμοποιούν το μόνιμο, και όχι το τρέχον εισόδημα για τη λήψη μιας καταναλωτικής απόφασης. […]