Τιμή Μεταβίβασης / Μεταβιβαστική Τιμολόγηση (Transfer pricing)

Μεταβιβαστική τιμολόγηση είναι η διαδικασία με την οποία τιμολογούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, το δανεισμό χρημάτων, τη χρήση πάγιου ενεργητικού και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα από ένα μέλος του πολυεθνικού οργανισμού σε […]