Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements (BIS))

Τράπεζα διεθνών διακανονισμών είναι ένας διεθνής οργανισμός αποτελούμενος από κεντρικές τράπεζες διάφορων χωρών που επιδιώκει τη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και την παροχή διευκολύνσεων για διεθνείς χρηματοδοτικές πράξεις. […]