Τραπεζική Αποδιαμεσολάβηση (Banking disintermediation)

Τραπεζική αποδιαμεσολάβηση είναι η απόσυρση καταθέσεων από τις τράπεζες και η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων αυτών για την αγορά διαπραγματεύσιμων χρεογράφων. Γενικότερα, είναι η απομάκρυνση υπηρεσιών και […]