Ξένα Περιουσιακά Στοιχεία (Foreign assets)

Ξένα περιουσιακά στοιχεία είναι η διαφορά των ξένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι κάτοικοι μιας χώρας στην αλλοδαπή, μείον τις υποχρεώσεις της χώρας προς το εξωτερικό. […]