Ξένες Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (Foreign portfolio equity investment)

Ξένες επενδύσεις χαρτοφυλακίου είναι επενδύσεις που έχουν τη μορφή είτε της παροχής δανείων στο εξωτερικό, είτε της κατοχής μετοχών επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια της αλλοδαπής, είτε της βραχυχρόνιας τραπεζικής […]