Θεωρία Cambridge (Cambridge version of the quantity theory)

Θεωρία Cambridge είναι η οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία η ζήτηση χρήματος εξαρτάται από το οικονομικό όφελος* που επιτυγχάνουν οι επενδυτές ή οι επιχειρήσεις από τα παρακρατούμενα ρευστά χρηματικά ποσά. […]

Όπως και στην ποσοτική θεωρία, έτσι και εδώ βασικός παράγοντας προσδιορισμού της ζήτησης χρήματος θεωρούνται τα εισοδήματα των επιμέρους ατόμων.

Θεωρία Fisher – Ποσοτική Θεωρία (Fisher theory)

Ποσοτική θεωρία είναι η οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία η ζήτηση χρήματος δημιουργείται από την ανάγκη κατοχής ρευστών διαθεσίμων για τη διεξαγωγή συναλλαγών μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. […]

Θεωρία Baumol – Tobin (Baumol – Tobin model)

Θεωρία Baumol – Tobin είναι η οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία η ζήτηση χρήματος προσδιορίζεται όχι μόνον από το εισόδημα αλλά και από το επιτόκιο, γιατί από το ύψος του εξαρτάται η απώλεια εισοδήματος των επενδυτών όταν […]

Μονεταρισμός / Θεωρία Friedman (Monetarism / Friedman theory)

Μονεταρισμός / Θεωρία Friedman είναι η οικονομική θεωρία που ορίζει ότι η διάρθρωση του μικτού οικονομικού χαρτοφυλακίου των οικονομικών μονάδων (αξιόγραφα ή/και ρευστά διαθέσιμα) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: […]

Κλασική Θεωρία Ζήτησης Χρήματος (Classical theory of money demand)

Κλασική θεωρία είναι η θεωρία ζήτησης χρήματος που υποστηρίζει ότι η παρακράτηση ρευστών διαθεσίμων συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος (τόκων). […]

Ζήτηση Χρήματος (Demand for money)

Ζήτηση χρήματος είναι η ποσότητα χρηματικών διαθεσίμων που οι επενδυτές επιλέγουν να έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους, επομένως η επιλογή της ζητούμενης ποσότητας χρήματος συνιστά βήμα προς την τελική διάρθρωση ενός χαρτοφυλακίου. […]