Σημείο Ισορροπίας (Economic equilibrium)

Σημείο ισορροπίας είναι μια κατάσταση στην οποία η προσφορά ενός αγαθού είναι ακριβώς ίση με τη ζήτηση του. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ούτε πλεόνασμα, ούτε έλλειψη στην αγορά, η τιμή ενός αγαθού τείνει να παραμένει σταθερή σε […]

Νόμος Προσφοράς και Ζήτησης (Law of supply and demand)

Προσφορά και Ζήτηση είναι δύο ξεχωριστές δυνάμεις που η καθεμιά τους προσδιορίζεται από διαφορετικούς παράγοντες. Οι δύο αυτές δυνάμεις αλληλενεργούν στην αγορά όπου έρχονται σε επαφή αγοραστές και πωλητές. […]

Συνάρτηση Ζήτησης (Demand function)

Συνάρτηση ζήτησης (demand function) είναι η μαθηματική εξίσωση που δείχνει τη σχέση της συνολικής ζήτησης για ένα προϊόν και των παραγόντων που την προσδιορίζουν. […]

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης (Factors affecting demand)

Η ζήτηση για ένα προϊόν, δηλαδή η σχέση μεταξύ της τιμής του και της ζητούμενης ποσότητας, προσδιορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες: […]

Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ελαστικότητας Ζήτησης (Factors affecting elasticity of demand)

Ο βαθμός ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιμή ενός προϊόντος εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: […]