Ταμειακή Λογιστική (Cash basis accounting)

Ταμειακή λογιστική είναι ένα σύστημα με το οποίο υπολογίζεται ο χρόνος αναγνώρισης εσόδων / εξόδων, δηλαδή το πότε πραγματοποιούνται τα έσοδα / έξοδα και πότε αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία.

Έσοδα

Στην ταμειακή λογιστική ο χρόνος της πραγματοποίησης του εσόδου ταυτίζεται με το χρόνο της είσπραξης του.

Παράδειγμα:
Τα έσοδα από πώληση με πίστωση αγαθών ή από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά τη στιγμή που εισπράττεται το αντίτιμο της πώλησης ή της υπηρεσίας.

Το πότε παραδόθηκαν τα αγαθά ή προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες δεν έχει σημασία.

Παράδειγμα:
Ο χρόνος πραγματοποίησης των εσόδων από πώληση αγαθών/παροχή υπηρεσιών, συμπίπτει συνήθως με το χρόνο παράδοσης τους στον πελάτη. Δηλαδή π.χ. τα έσοδα ενός δικηγόρου από παροχή υπηρεσιών του, πραγματοποιούνται και αναγνωρίζονται κατά το χρόνο που προσφέρει τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες του σε τρίτους.

Έξοδα

Στην ταμειακή λογιστική ο χρόνος πραγματοποίησης του εξόδου είναι ο χρόνος πληρωμής του.

Παράδειγμα:
Το ενοίκιο του Ιουνίου 20Χ6 θα θεωρηθεί ως έξοδο όχι στο τέλος του μήνα, αλλά όποτε πληρωθεί.

Για τα περισσότερα είδη εξόδων, ο χρόνος της πραγματοποίησης τους ταυτίζεται με αυτόν του εσόδου, το οποίο προκύπτει από αυτά.

Παράδειγμα:
Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και οι προμήθειες των πωλητών είναι έξοδα που γίνονται προκειμένου να επιτευχθούν έσοδα από πωλήσεις.

Επειδή συσχετίζονται άμεσα με τις πωλήσεις, ο χρόνος της πραγματοποίησης τους είναι αυτός της πραγματοποίησης των εσόδων από πωλήσεις.

Μπορεί ο χρόνος αυτός να είναι ένα χρονικό σημείο ή μια χρονική περίοδος, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται τα αντίστοιχα έσοδα.