Τεκμαρτή Μεταβλητότητα (Implied volatility)

Τεκμαρτή μεταβλητότητα είναι η αναμενόμενη μεταβλητότητα των ρυθμών μεταβολής της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως είναι οι μετοχές και τα ομόλογα.

Ο υπολογισμός της τεκμαρτής μεταβλητότητας γίνεται με βάση