Θεμελιώδης Πιθανότητα Ζημίας (Base probability of loss)

Θεμελιώδης πιθανότητα ζημίας είναι η πιθανότητα μη επίτευξης της αναμενόμενης απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου ή μιας επένδυσης.