Τιμαριθμοποιημένα Επιτόκια (Inflation indexed interest rates)

Τιμαριθμοποιημένα επιτόκια είναι τα επιτόκια που αναπροσαρμόζονται ώστε να βρίσκονται πάνω από τον εκάστοτε πληθωρισμό.