Τιμή Ανοίγματος Ομολόγου (Opening price (bond))

Τιμή ανοίγματος ενός ομολόγου είναι ίδια με τη τιμή εκκίνησης του, επειδή δεν υπάρχει προσυνεδριακή φάση.

Ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας.