Τοκομερίδιο (Coupon rate)

Τοκομερίδιο είναι η περιοδική πληρωμή που λαμβάνει ο κάτοχος ενός επενδυτικού προϊόντος (π.χ. ομόλογο).

Συχνότητα τοκομεριδίου (coupon frequency)

Τα τοκομερίδια καθορίζονται από το επιτόκιο έκδοσης, καθώς το κουπόνι εκφράζει το επιτόκιο επί της ονομαστικής αξίας του χρεογράφου, και η συχνότητα πληρωμής τους διαφέρει από έκδοση σε έκδοση.

Παράδειγμα:
Τα τοκομερίδια σε κρατικά ομόλογα συνήθως πληρώνονται μία φορά τον χρόνο, εκτός των τοκομεριδίων ομολογιών Η.Π.Α. όπου η πληρωμή γίνεται δύο φορές το χρόνο.

Συνήθως πληρώνονται ανά εξάμηνο, αλλά ενδεχομένως να πληρώνονται και μία φορά τον χρόνο ή και περισσότερες από δυο φορές, π.χ. ανά τρίμηνο.

Παράδειγμα:
Μία 10ετής ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000€ και επιτοκίου έκδοσης 7% που πληρώνει τοκομερίδια μία φορά τον χρόνο, θα αποδίδει στον κάτοχο της 7% (70€) κάθε χρόνο για 10 χρόνια.

Στο τέλος της δεκαετίας ο κάτοχος αυτής της ομολογίας θα εισπράξει και την ονομαστική αξία των 1000€. Εάν η ίδια ομολογία πλήρωνε τοκομερίδια 2 φορές τον χρόνο (κάθε εξάμηνο) θα απέδιδε στον κάτοχο της 3,5% (35€) κάθε εξάμηνο για 10 χρόνια.