Βασικό Νόμισμα (Base currency)

Βασικό νόμισμα είναι το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα κέρδη και οι ζημίες από τη διαχείριση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου νομισμάτων και χρεογράφων.

Στη λογιστική κρατών, βασικό είναι το νόμισμα του κράτους στο οποίο θα εκφρασθούν τελικά όλοι οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί.

Στην Ευρωζώνη, βασικό νόμισμα είναι το ευρώ στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.