Βαθμός Διείσδυσης (Achieved penetration)

Βαθμός διείσδυσης είναι η αναλογία του αριθμού των αγοραστών σε σχέση με τον αριθμό των προσδοκώμενων πελατών για μια εταιρεία ή αγορά.