Χρεολυτικό Απόθεμα / Απόθεμα Αποσβέσεων (Amortisation reserve)

Χρεολυτικό απόθεμα είναι ένας λογαριασμός στον Ισολογισμό στον οποίο εμφανίζεται το σύνολο των συσσωρευμένων ποσών που προορίζονται για την απόσβεση της αξίας ενός στοιχείου του Ενεργητικού σε προκαθορισμένο χρόνο.