Χρέωση – Πίστωση (Debit / Credit)

Χρέωση και Πίστωση είναι οι λογιστικοί όροι που εκφράζουν τις αυξήσεις και μειώσεις που προκαλούν τα λογιστικά γεγονότα στα στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης μιας επιχείρησης.

Συγκεκριμένα η χρήση του όρου χρέωση εκφράζει:

και η χρήση του όρου πίστωση εκφράζει:

  • Μείωση σε στοιχεία Ενεργητικού, εξόδων και ζημιών
  • Αύξηση σε στοιχεία Παθητικού, εσόδων και κερδών

Ισχύει ότι κάθε λογιστικό γεγονός προκαλεί ισόποσες μεταβολές σε τουλάχιστον δύο στοιχεία του ισολογισμού ή και των αποτελεσμάτων και ότι για κάθε στοιχείο τηρείται και ένας λογαριασμός.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταχωρούνται σε τουλάχιστον δύο λογαριασμούς οι πληροφορίες για τις αυξήσεις και τις μειώσεις που προκαλεί ένα λογιστικό γεγονός.

Αυτές οι μεταβολές στο περιεχόμενο των λογαριασμών αποδίδονται με τους όρους χρέωση λογαριασμών και πίστωση λογαριασμών.

Παράδειγμα:
Αν η επιχείρηση εισπράξει 100€ από τον πελάτη Α, το γεγονός της είσπραξης καταχωρείται:

  1. στη χρέωση του λογαριασμού του Ενεργητικού Ταμείο, γιατί το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε αύξηση των μετρητών
  2. στην πίστωση του λογαριασμού του ενεργητικού Πελάτες, γιατί το ίδιο γεγονός προκάλεσε μείωση των απαιτήσεων της επιχείρησης έναντι του πελάτη Α.