Χρηματοδότηση γέφυρα (Bridge financing)

Χρηματοδότηση γέφυρα είναι ένα προσωρινό δάνειο ή χρηματοδότηση που χρησιμοποιείται για να σταθεροποιηθεί η χρηματοοικονομική θέση μιας εταιρείας, ενός οργανισμού ή μιας χώρας, μέχρι να συμφωνηθούν οι όροι μιας πιο μόνιμης χρηματοδότησης.