Χρηματοδότηση μέσω Ενεργητικού (Asset financing)

Χρηματοδότηση μέσω Ενεργητικού είναι η χρηματοδότηση μιας εταιρείας με ενέχυρο διάφορα στοιχεία του Ενεργητικού της.