Χρονοδιάγραμμα Τοκοχρεολυσίων (Amortisation schedule)

Χρονοδιάγραμμα τοκοχρεολυσίων είναι ένας πίνακας που εμφανίζει τις διάφορες οφειλές που έχει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τις δόσεις με τις λήξεις τους, τους τόκους που πρέπει να καταβληθούν καθώς και τυχόν υπόλοιπο που παραμένει μετά την εξόφλησή τους.