Υπερανάληψη (Overdraft)

Υπερανάληψη είναι μία επέκταση δανεισμού που προσφέρει μία τράπεζα σε πελάτες της μέχρι ενός προεγκεκριμένου πιστωτικού ορίου, επιτρέποντας τους να συνεχίσουν να κάνουν ανάληψη χρημάτων ακόμα κι αν το υπόλοιπο του τραπεζικού τους λογαριασμού είναι μηδέν.

Ο δανειζόμενος πληρώνει τόκους μόνο για το επιπλέον ποσό και μόνο για την περίοδο που χρησιμοποίησε τα χρήματα.

Οι πελάτες της τράπεζας που έχουν δικαίωμα υπερανάληψης μπορούν επίσης να υπογράψουν επιταγές για μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουν στο λογαριασμό τους, χωρίς τον φόβο ότι οι επιταγές τους θα επιστραφούν ως ακάλυπτες.

Η συμφωνία μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή από την τράπεζα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή εξήγηση.

Ανακλήσεις γίνονται συνήθως σε περίπτωση που:

  • πέσει η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη
  • η τράπεζα έχει λόγους να πιστεύει ότι ο οφειλέτης μπορεί να πτωχεύσει
  • ο οφειλέτης δεν έχει επιστρέψει το ποσό της υπερανάληψης για αρκετό καιρό

Η έγκριση υπερανάληψης έχει συνήθως μία συγκεκριμένη διάρκεια, μετά την πάροδο της οποίας γίνεται επαναδιαπραγμάτευση.

Αν η υπερανάληψη είναι ασφαλισμένη, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να κατάσχει το υποθηκευμένο περιουσιακό στοιχείο σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν πληρώσει.

Η υπερανάληψη είναι μια μορφή ανοιχτού δανείου.