Υπερημερία (Default)

Υπερημερία είναι η καθυστέρηση εκπλήρωσης ή η μη εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης.

Παράδειγμα:
Ένας καταναλωτής που αδυνατεί να καταβάλλει τις δόσεις του δανείου του.

Παράδειγμα 2:
Ένας επενδυτής ο οποίος αδυνατεί να παραδώσει χρεογράφα, κατά το κλείσιμο της ανοικτής θέσης.