Υπολειμματική Αξία (Salvage value / Residual value)

Υπολειμματική αξία είναι η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία ενός αποσβέσιμου παγίου περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.