Αυτόνομοι Συντελεστές Ρευστότητας (Autonomous liquidity factors)

Αυτόνομοι συντελεστές ρευστότητας είναι οι συντελεστές που επηρεάζουν τη ρευστότητα αλλά οι οποίοι δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα άσκησης νομισματικής πολιτικής.

Αντίθετα, προκύπτουν από άλλους αυτόνομους παράγοντες όπως είναι τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία, οι καταθέσεις της κυβέρνησης στην κεντρική τράπεζα και τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα της κεντρικής τράπεζας.