Τραπεζική Ρευστότητα (Bank liquidity)

Τραπεζική ρευστότητα είναι η σχέση ανάμεσα στο καθαρό Ενεργητικό των τραπεζών κατάλληλα επενδυμένου και στις Υποχρεώσεις τους. Οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες […]

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Acid-test ratio / Liquid ratio)

Δείκτης άμεσης ρευστότητας είναι ένας από τους κυριότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες που χρησιµοποιούν οι δανειστές για να εκτιµήσουν την ικανότητα µίας επιχείρησης να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. […]

Αυτόνομοι Συντελεστές Ρευστότητας (Autonomous liquidity factors)

Αυτόνομοι συντελεστές ρευστότητας είναι οι συντελεστές που επηρεάζουν τη ρευστότητα αλλά οι οποίοι δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα άσκησης νομισματικής πολιτικής. […]

Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity risk)

Κίνδυνος ρευστότητας είναι η αβεβαιότητα έγκαιρης ρευστοποίησης μίας επένδυσης (πχ ομόλογο) όταν δεν μπορεί να πωληθεί αρκετά γρήγορα για να αποτρέψει ή να μετριάσει μία απώλεια κεφαλαίου. […]

Ρευστότητα (Liquidity)

Ρευστότητα είναι η ευκολία με την οποία ένα χρηματοοικονομικό προϊόν μπορεί να πωληθεί και να μετατραπεί σε μετρητά. Η ρευστότητα επηρεάζεται άμεσα από την προσφορά και τη ζήτηση που υπάρχει για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. […]