Αγώγιμη Αμέλεια (Actionable negligence)

Αγώγιμη αμέλεια είναι η αθέτηση υποχρέωσης ή παράλειψη εκτέλεσης μιας πράξης από αμέλεια, η οποία προκάλεσε ζημιά σε τρίτους.

Η αμέλεια αυτή στοιχειοθετεί δικαίωμα έγερσης αγωγής για λήψη αποζημίωσης.