Αναλογιστικό Πλεόνασμα (Actuarial surplus)

Αναλογιστικό πλεόνασμα είναι η θετική διαφορά μεταξύ των αναλογιστικών υποχρεώσεων και του αναλογιστικού Ενεργητικού.

Προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι τα εισπραττόμενα ασφάλιστρα υπερτερούν των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων. Πάνω στα στοιχεία αυτά στηρίζονται οι εκτιμήσεις για τη δημιουργία αποθεματικών και αντασφαλίστρων.

Γενικότερα σαν όρος χρησιμοποιείται στις αναλογιστικές μελέτες και είναι αντίθετος του αναλογιστικού ελλείμματος (actuarial deficiency).