Αναλογιστικό Πλεόνασμα (Actuarial surplus)

Αναλογιστικό πλεόνασμα είναι η θετική διαφορά μεταξύ των αναλογιστικών υποχρεώσεων και του αναλογιστικού Ενεργητικού. Προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι τα εισπραττόμενα […]