Ανάλυση Αγοράς (Market analysis)

Ανάλυση αγοράς είναι η εμπεριστατωμένη περιγραφή της αγοράς που κάνει μια επιχείρηση κατά την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού πλάνου (business plan) και αναφέρεται σε χαρακτηριστικά όπως μέγεθος αγοράς, στάδιο ανάπτυξης, συγκέντρωση καταναλωτών, ρυθμός τεχνολογικής καινοτομίας κτλ.

Εντοπίζονται οι παράγοντες που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω εξέλιξη της αγοράς και παρουσιάζονται στοιχεία κι εκτιμήσεις για το μελλοντικό ρυθμό ανάπτυξης της.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση αναλύει μια υφιστάμενη αγορά η εύρεση πληροφοριών γίνεται μέσα από κλαδικές μελέτες, εξειδικευμένες εκδόσεις για τον κλάδο, εφημερίδες και περιοδικά ακόμα και γενικού περιεχομένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τεκμηριώσουν και να αναγνωρίσουν τα εμπόδια εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά καθώς και τα ποσοστά επιτυχίας του εγχειρήματος.

Στην περίπτωση όμως που το προϊόν δημιουργεί νέα αγορά οι παραπάνω δευτερογενείς πηγές μπορεί να αποδειχτούν ανεπαρκείς και να απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας αγοράς για να αντληθούν πρωτογενή στοιχεία.

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των τμημάτων αγοράς (βασισμένη σε κριτήρια γεωγραφικά, δημογραφικά, ψυχογραφικά, κτλ), και ορίζεται ποια είναι η αγορά στόχος της επιχείρησης. Στην περίπτωση που η επιχείρηση στοχεύει σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς, είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται ανάλυση για κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά ώστε να εξηγηθούν οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου τμήματος.

Στο τελικό στάδιο της ανάλυσης αγοράς γίνεται μια εκτίμηση του προσδοκώμενου επιπέδου πωλήσεων και μεριδίου αγοράς που αναμένει να επιτύχει η επιχείρηση.