Επιχειρηματικό Σχέδιο / Πλάνο (Business plan)

Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι ένα κείμενο το οποίο περιγράφει με εμπεριστατωμένο και λεπτομερή τρόπο την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων της καθώς και εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδεχομένως παρουσιαστούν.

Η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου συνήθως απευθύνεται σε φορείς χρηματοδότησης όπως τράπεζες, κρατικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ή υποψήφιους εταίρους/επενδυτές και η χρησιμότητα του έγκειται στην ανάγκη εξακρίβωσης της εφικτότητας του προτεινόμενου σχεδίου, είτε ίδρυσης είτε επέκτασης μιας επιχείρησης.

Σκοπός του επιχειρηματικό σχεδίου είναι η αποφυγή άσκοπης σπατάλης χρόνου, κόπου και χρήματος από τον επιχειρηματία σε περίπτωση που το σχέδιο αποδειχτεί εξαιρετικά ριψοκίνδυνο ή χαμηλής αποδοτικότητας.

Η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου απαιτεί την γνώση των κατάλληλων αριθμοδεικτών που υποδεικνύουν τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης, το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας, τις ανάγκες σε εισροές και ανθρώπινο δυναμικό, τις προβλέψεις των πωλήσεων κτλ και ταυτόχρονα απαιτεί την άριστη κατανόηση και ερμηνεία των δεικτών αυτών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να οδηγηθούν στα σωστά συμπεράσματα και να προχωρήσουν στην χρηματοδότηση ή όχι της επιχειρηματικής ιδέας.