Ανελαστική Προσφορά (Anelastic supply)

Ανελαστική προσφορά είναι η προσφορά ενός αγαθού όταν μια μεταβολή της τιμής του έχει ως αποτέλεσμα μια μικρότερη μεταβολή της παραγόμενης ποσότητας, σε ποσοστιαίους όρους.

Η ανελαστική προσφορά χαρακτηρίζει την ελαστικότητας προσφοράς ενός προϊόντος και δείχνει ουσιαστικά πως επηρεάζεται η προσφερόμενη ποσότητα του καθώς μεταβάλλεται η τιμή του.