Ανελαστική Προσφορά (Anelastic supply)

Ανελαστική προσφορά είναι η προσφορά ενός αγαθού όταν μια μεταβολή της τιμής του έχει ως αποτέλεσμα μια μικρότερη μεταβολή της παραγόμενης ποσότητας, σε ποσοστιαίους όρους. […]