Ανεπάρκεια Στοιχείων Ενεργητικού (Asset deficiency)

Ανεπάρκεια στοιχείων του Ενεργητικού είναι η ανεπάρκεια που εμφανίζεται όταν η τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας στην αγορά είναι πολύ χαμηλή και δεν καλύπτει το κόστος απόκτησής τους, το ποσό του δανείου για την αγορά τους ή τις υποχρεώσεις της επιχείρησης σε περίπτωση εκκαθάρισης.