Ανεπάρκεια Στοιχείων Ενεργητικού (Asset deficiency)

Ανεπάρκεια στοιχείων του Ενεργητικού είναι η ανεπάρκεια που εμφανίζεται όταν η τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων στην αγορά είναι πολύ χαμηλή που δεν καλύπτει το κόστος απόκτησής τους, το […]