Μονοψώνιο / Ολιγοψώνιο / Ανταγωνισμός Αγοραστών (Buyers' competition)

Οι όροι τέλειος ή πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τις μορφές αγοράς από την πλευρά των πωλητών προϊόντων.

Είναι όμως δυνατό διάφοροι βαθμοί ανταγωνισμού να χαρακτηρίζουν και την πλευρά των αγοραστών.

Στην περίπτωση αυτή οι αντίστοιχοι όροι είναι:

  • πλήρης ή τέλειος ανταγωνισμός (perfect competition), όταν υπάρχουν πολλοί μικροί αγοραστές για ένα προϊόν ή έναν παραγωγικό συντελεστή και ο καθένας δεν μπορεί να ασκήσει επίδραση στην τιμή του.
  • μονοψώνιο (monopsony), αν υπάρχει ένας μόνον αγοραστής.
  • μονοψωνιακός ανταγωνισμός (monopsonistic competition)
  • ολιγοψώνιο (oligopsony)

Οι όροι μονοψωνιακός ανταγωνισμός και ολιγοψώνιο είναι αντίστοιχοι του μονοπωλιακού ανταγωνισμού και του ολιγοπωλίου.

Συνήθως μονοψωνιακή δύναμη έχουν ορισμένες επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού μιας περιοχής ή που αγοράζουν σημαντικό μέρος της παραγωγής ενός προϊόντος.

Όταν υφίσταται μονοπώλιο από την πλευρά της προσφοράς και μονοψώνιο από την πλευρά της ζήτησης, έχουμε διμερές μονοπώλιο (bilateral monopoly).